Arkiv

Archive for december, 2010

Rasförbud fungerar inte enligt Svenska Kennelklubben


– rasförbud fungerar inte enligt Svenska Kennelklubben

Den 15 april förväntas den danska regeringen fatta beslut om att förbjuda innehav och avel av 13 hundraser och blandningar mellan dessa.
De individer som redan finns i landet ska förses med koppel och munkorg när de vistas på offentliga platser.
Uppfödare kommer att under en 5-årig övergångsperiod kunna fortsätta aveln men valparna får inte säljas i Danmark.
Lagen kommer, om den vinner stöd i Folketinget, att träda i kraft 1 juli 2010.

De raser som omfattas är (inom parentes visas antal i Sverige,  SKK registrerade hundar de senaste tio åren):

 • pitbull terrier (registreras ej)
 • tosa inu (21),
 • american staffordshire terrier (2653)
 • fila brasileiro (85)
 • dogo argentino (459)
 • amerikansk bulldog (registreras ej)
 • boerboel (registreras ej)
 • kangal (0)
 • centralasiatisk ovtjarka (10)
 • kaukasisk ovtjarka (115)
 • sydrysk ovtjarka (33)
 • tornjak (1)
 • sarplaninac (24)

I Sverige finns inget rasförbud och det värnar Svenska Kennelklubben om då det i många fall är svårt att fastställa ras eller rasblandning, framför allt för en lekman.

SKK vill heller inte ha något kollektivt rasförbud då det negativt drabbar seriösa uppfödare och hundägare samt alla de hundar av nämnda raser som fungerar väl i vårt samhälle.

Till sist är det i grund och botten ett hundägarproblem.

Hade det varit så enkelt att genom förbud bli av med alla farliga hundar, hade SKK föreslagit och verkat för ett sådant förbud för många år sedan.

En farlig hund är en farlig hund oavsett ras eller blandning och en hundägare som inte kan ta ansvar över sin hund är en olämplig hundägare.

De ska individuellt bestraffas om de uppträder olämpligt!

Rasförbud är dessutom olämpligt då människan är i stånd till att genom selektiv avel förändra det mesta hos en hundras, både positivt och negativt.

Andra raser och blandningar kan också göras farliga, vilket i slutändan innebär att listan på förbjudna raser kommer att öka.

Raser som nu är både sällskapshundar och kära familjemedlemmar skulle kunna hamna på listan över farliga raser.

Andra länder, bland annat Norge, har infört liknande lagar som Danmark förväntas införa.

Några av dessa länder, har med facit i hand, upplöst de införda lagarna då de varit verkningslösa, till exempel Nederländerna 2008 och Italien 2009.

Erfarenheten visar att förbud till och med kan få motsatt effekt då de personer som överhuvudtaget inte borde ha hund, väljer just de raser som samhället har pekat
ut som särskilt farliga.

Det är lätt att ropa på nya lagar och bestämmelser men SKK kräver istället att den nya lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) som fastställdes 2008 ska användas.

Polisen fick dock först i maj 2009 anvisningar (RPSFS 2009:1) om hur den ska praktiseras!

Lagen ger möjlighet för polisen att omhänderta en hund som är en samhällsfara.

Polisen kan också fatta beslut om förbud att ha hund om det visar sig att hundägaren brister i tillsynen över sin hund.

Frågan kan för polisen tyckas vara av mindre betydelse men av erfarenhet vet vi att den engagerar såväl medier som allmänhet.

Därför är det extra viktigt att låta polisen få resurser att kunna ingripa där så krävs. Närpolisen kan också med sin närvaro se till att lagen efterlevs.

Poliser med särskild uppgift att handha djurfrågor, som polismyndigheten i Stockholms län infört, är ett sätt för att enklare omsätta lagen i praktiken.

För att bemöta de problem som finns med aggressiva hundar satsar SKK istället på att testa och dokumentera hundars mentalitet, ett område där Sverige är världsledande.

Mentalbeskrivning Hund (MH) har använts av Svenska Brukshundklubben (specialklubb inom SKK) sedan 1997, i första hand med syftet att användas som underlag i avelsarbetet inom brukshundsraserna.

Efterfrågan på MH har ökat, både vad det gäller antal hundar och att allt fler hundägare och uppfödare vill genomföra mentalbeskrivningar på andra raser än brukshundsraserna.

För att möta den ökade efterfrågan har SKKs kommitté för hundars mentalitet initierat ett arbete för att ta fram en mentalbeskrivning för alla hundraser.

På uppdrag av kommittén har en grupp med forskare från SLU arbetat fram en beskrivningsmodell som enkelt och med bra tillförlitlighet ska kunna användas för att beskriva hundars mentalitet.

SKK har beviljat 1 miljon kronor för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av denna mentalbeskrivning som fått namnet Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund (BPH).

Beskrivningen ska ge en objektiv bild av hundarnas mentalitet och kommer att vara en viktig hjälp för uppfödarna vid avelsplanering och utvärdering.

Dessutom får hundägaren en viktig information om sin hunds typiska sätt att vara.

Vi hoppas och tror att den nya beteende- och personlighetsbeskrivningen kommer att bli ett värdefullt verktyg i arbetet med att skapa ännu bättre hundar, till glädje inte bara för hundarna utan också för deras ägare, uppfödare och samhället!

Slutrapporten för projektet Avel för mentalt sunda hundar finns att läsa på

 

Öppet brev till Hyresnämnden: Fredrik Steen


Här ser Ni ett öppet brev som jag idag sänder till Hyresnämnden.

Om det är så att Ni gillar innehållet så får Ni gärna hjälpa mig att sprida detta brev så mycket det bara går.

Tack för Er hjälp!

Till                                                                                              Stockholm den 24 december 2010

Hyresnämnden

I Stockholm

Från

Fredrik Steen

Öppet brev angående det beslut hyresnämnden har fattat i ”kamphundsfrågan”

 

Det beslut hyresnämnden fattat 2010 12 22 att bostadsbolag kan neka hundägare boende på grund av hundras både förvånar och bedrövar mig.

Några frågor finns som jag gärna skulle vilja ha svar på.

För det första skulle jag gärna vilja veta varför Ni inte hört hundexperter innan Ni tog Ert beslut?

Jag såg i Ert beslut att Botryggs ombud hade hänvisat till en artikel i en tidning där jag bland annat var öppen för ett förbud. Om detta användes som någon typ av grund i Ert beslut så är det anmärkningsvärt. Att jag skulle vara öppen för ett förbud som det stod högst upp i artikeln är inte sant. I alla fall inte något förbud mot vissa raser, vilket framgår längre ner i samma artikel.

Jag har svårt att tro att Ni tagit ett beslut som är så pass viktigt för hyresgäster och för människor utan att ta in synpunkter av experter i ämnet. Att Ni tagit ett viktigt beslut som detta endast på grund av det som ibland kan stå i media, okunnigas tyckande eller eget tyckande finner jag osannolikt eller mycket oseriöst.

Sen undrar jag hur ni kommit fram till vilka raser som omfattas av detta förbud?

Och hur ni avser att göra med blandraser?

Menar Ni att exempelvis American Staff skulle vara farligare än andra hundar?

I så fall, vad har ni fått det ifrån?

Det vill jag veta, inte bara på grund av Ert beslut utan också av andra anledningar. Jag träffar hundratals och åter hundratals hundar varje år.

En stor mängd av dessa är bland annat American Staff och Engelsk Staff och jag har en helt avvikande uppfattning. Jag anser till och med att en stor del av dessa hundar är vänligare och trevligare mot exempelvis människor än vad många andra raser är.

Efter ett samtal jag hade med Rikskriminalpolisen polishundtjänsten framgick att nästan 80% av omhändertagna hundar under 2009 var blandraser, inte renrasiga hundar som ni nu beslutat om.

Det innebär att om ni vill göra olika bostadsområden säkrare så borde ett förbud mot blandraser ge mycket större effekt.

Och i så fall, hur skulle Ni lösa problematiken med vilka raser som ingår i en blandrashund?

Enligt Rikskriminalpolisen polishundtjänsten var alltså endast 20% av de omhändertagna hundarna renrasiga. Av dessa 20% var endast 5 stycken av rasen American Staff. Av dessa fem individer så är det svårt att säga med exakthet hur stor del som ligger på ägaren eller på hundens mentalitet.

Det innebär att Ert beslut att bostadsbolag ska kunna neka boende till de personer som äger en American Staff överhuvudtaget inte ger ett säkrare område.

Det enda Ert beslut innebär är diskriminering och en fara för människors välmående. Det är ingen nyhet att ett hundägande är bra för hälsan, bra för människors välmående.

Dessutom är det så att hyreslagen redan reglerar farliga och störande hundar, varför beslutar ni då ett diskriminerande beslut mot speciella raser?

Ert beslut kan också i längden bli en klassfråga. Att Ni öppnat upp möjligheten för bostadsbolag att ha dessa bestämmelser innebär att inom en snar framtid med största sannolikhet de allra flesta bostadsbolag ha dessa bestämmelser.

Det innebär att de många gånger unga killar och tjejer där hunden är ett sätt att motionera, att ha en fritidssysselsättning begränsas kraftigt.

Vad tror Ni det kan innebära?

Jag själv och många med mig kan välja mitt boende, det kan inte de flesta unga killar och tjejer i förorten.

Jag tror att Ert beslut i längden kan göra ett bostadsområde betydligt osäkrare, på grund av diskriminerande bestämmelser, än vad ett sunt och normalt hundägande kan göra.

Om jag inte förstått Er fel så har man sneglat på Svenska Kennelklubbens kamphundslexikon när man beslutat om vilka raser som är farliga.

Det är ett stort misstag och en kraftig feltolkning av lexikonet.

Detta lexikon beskriver bland annat vilka hundar som omfattas av begreppet ”kamphundar”. Inte att dessa är farliga!

Det beskriver vad dessa hundar en gång i tiden nyttjades till, inte vad dessa hundar är kapabla till och används till idag.

Man skulle kunna göra ett ”krigshundslexikon” av vissa hundar. Alltså hundar som nyttjas i krig. Hundar som ska försvara hangarer, människor eller områden med ibland dödliga attacker. I detta lexikon skulle många kända och accepterade hundar hamna, bland annat Schäfer och Belgisk vallhund.

Eller varför inte ett lexikon över de hundar som biter mest. Ett ”hundbettlexikon”, där skulle det med största sannolikhet finnas hundraser som Ni med största sannolikhet inte ens reflekterat över. Hundar som idag många gånger klassas som den perfekta familjehunden.

I ”kamphundslexikonet” finns i huvudsak endast hundar som för hundratals år sedan kämpade hund mot hund. I ett ”krigslexikon” skulle det finnas hundraser som har till uppgift att attackera människor.

Jag hoppas att Ni inte missförstår mig när jag tar upp ett exempel om ett ”krigslexikon” eller ett ”hundbettlexikon” och väljer att besluta om möjligheten att förbjuda alla hundar, utan att Ni istället inser vilket misstag Ni gjort genom att följa ett ”kamphundslexikon”.

Ni har alltså helt ”missat målet” när Ni tagit beslut om möjligheten att bostadsbolag ska kunna neka hundägare till vissa raser boende.

Hur klyschigt det än kan låta så är det en ägarfråga, inte en hundfråga om ett område ska vara säkert eller inte.

Att det är en ägarfråga är alla hundexperter i princip helt överrens om. Man kan testa hundars mentalitet på hundar som bitit människor och nästan alltid så kan man dra den slutsatsen att – ”om hunden hade varit i ett annat ägande så hade detta med största sannolikhet aldrig hänt” – ändå så beslutar Ni om några speciella raser.

Dessa frågor önskar jag svar på.

Vänligen

Fredrik Steen, hundexpert, författare och bloggare

VM i Lättfotad Sällskapshund


New Dog Bite Study : Ny Statistik om Hundbett


New Dog Bite Study

New Dog Bite Study

The Healthcare Cost &released a new statistical brief Utilization Project just  on Emergency Department visits relating to dog bites (based on #s from 2008. The study doesn’t go into a lot of detail on methodology, but it does seem to be a more comprehensive study than many that are out there.

According to their numbers, there were 316,200 emergency department visits in 2008 from dog bites.  Of those, 9,500 involved overnight stays.

*Now, note that there are 77.5 million owned dogs in the US — that means that .4% of dogs will be involved in an incident that requires an ER visit and .01% will be involved in an incident that involves an overnight stay.  So with that many owned dogs, only 1 out of 10,000 will be involved in an incident that would require a hospital stay each year.  So dogs are incredibly safe.

Also, according to the study there were more than 30 million emergency department visits a year, and nearly 3 million hospitalizations — so about 1% of all ED visits and .3% of hospitalizations are from dog bites.

Of the injuries involved in hospitalizations, 43% included skin and tissue infections, 22% open wounds to extremeties, 10.5% open wounds to the head, neck and trunk, 5.3% fractured upper limb, 2.1% tissue disease, 1.1% infective arthritis and osteomyelitis, 1.1% Septicemia, 1.1% crushing injury or other internal injury, 1.1% fractured lower limb.

The total number of of hospitalizations of 9,500 is the highest number since numbers were recorded in 1993.  And the number have been steadily increasing over that time — however, much of that is due to an increase in population — as the number of hospitalizations per 100,000 people has been pretty consistently between 2.7 and 3.0 over the past 13 years (with a peak of 3.4 in 1995).  This also doesn’t take into account the significant increase in pet ownership over the past 2 decades.

Children 5-9 were most likely to visit an emergency department, followed by children under 5 and children 10-14.

Hospitalizations were most common among older adults 65-84, 85+, followed by children under 5 and children 5-9. This makes sense as the older groups and the younger groups would be more vulnerable.

Not a lot in this study is truly earthshattering. I think most who follow this blog or the work of the NCRC will find these numbers consistent with what they already know.

I think of intrest is how the media has decided to cover this news — which only wants to focus on the increase in total dog bite cases (without context from the  increase in dogs or people):

Los Angeles Times – Man’s Best Friend?  Severe dog bite injuries have increased.

Health Leaders Media – Hospital Admissions, ED Visits for Dog Bites Surge

USA Today – Dog Bites man: Hospitalizations rise 86%

And all of the other reports to date have had similar headlines. So while they could have focused on the bites per capita remaining pretty consistent, or that dogs remain infinitely safer than almost anything else humans come in contact with (including other humans). But the dramatic fear mongering is the lead so far in all cases.

Which then leads me to our ‘friend’ Merritt Clifton’s numbers. Clifton has what he believes to be a detailed dog bite ‘study’ by breed. Clifton’s study covers dog attacks over the past 27 years – and includes 2,695 dog bites – so roughly 100 attacks per year. One hundred attacks per year represents 1% of the total hospitalizations from dog bites each year and .03% of all emergency department visits each year.

Because Clifton relies only on media reports for his ‘study’, it is not only not complete, it’s not a representative sample — because it is subject to media bias — which has shown that it would rather focus on the dramatic and fear mongering.  And Clifton buys into it hook, line and sinker.

Public officials need to focus on actual data when making policy decisions.  By doing so, they can make an actual impact on the number of hopsitalizations from dog bites vs paying lip service to it. And the data continues to show that dogs do not represent a major risk in most communities — and that the majority of the risk involves young children.  That risk can be minimized through educating parents on how to introduce dogs to young children and to never leave their children alone with dogs unsupervised. But making decisions based on actual data, and not dramatized fear-mongering is the only way to make positive steps.

Read more about this : KC DOG BLOG

New Dog Bite Study from HCUP (and some thoughts on the media coverage of it)

%d bloggare gillar detta: